دکتر نیکو خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D ) : تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گرایش فیزیولوزی ورزشی - دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي ارشد: فیزیولوژی ورزشی - دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي :علوم ورزشی - دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

فیزیولوژی انسان پیشرفته

ایمونولوژی ورزشی