دکتر نیکو خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر نیکو خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا  

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی


   دكتري (Ph.D) :   فیزیولوژی ورزشی ازدانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي ارشد:  فیزیولوژی ورزشی ازدانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي : علوم ورزشی ازدانشگاه تهران


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده تربیت بدنی

   تلفن:  88041468 - 02185692680

   دورنگار : 88041468

   پست الکترونیک : nikukh@alzahra.ac.ir