مهدی نیک منش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مهدی نیک منش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه شهید چمران اهواز. ۱۳۸۱

   كارشناسي ارشد:زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه علامه طباطبایی. ۱۳۷۴

   كارشناسي :دانشگاه شهید چمران اهواز. ۱۳۷۰

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات. اتاق ۳۲۲

   تلفن:88067153

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :m.nikmanesh@alzahra.ac.ir

nikmanesh44@yahoo.com

https://orcid.org/

0000-0002-3709-6638

گوگل اسکالر: https://scholar.google.com/citations?user=EpjEQuAAAAAJ&hl=en