نرگس نظر نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 مسائل کلامی جدید

 تاریخ فلسفه غرب

 زبان تخصصی

 

فایل ها و منابع درسی

 عقل و اعتقاد دینی: ترجمه: 

 مردان اندیشه: برایان مک گیل، فلاسفه بزرگ: برایان مک گیل، سرگذشت فلسفه: برایان مک گیل.

Routledge Encyclopedia  of Philosophy