مرتضی شیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مرتضی شیری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه شیمی


دكتري (Ph.D) :  

Organic Chemistry ,Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.2007

كارشناسي ارشد:


  Organic Chemistry, Shiraz University, Shiraz ,Iran.2004

كارشناسي :


 Applied Chemistry, Bu-Ali Sina University,), Hamedan, Iran.2002


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی

   تلفن: 85692613-021

   دورنگار :88613935-021

   پست الکترونیک :  mshiri@alzahra.ac.ir