خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

دکتر مهناز ملانظری

ریاست دانشگاه الزهرا(س)

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

دانشیار گروه حسابداری


 


.  آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه حسابداری

 

.  پست الکترونیک : m_molanazari@alzahra.ac.ir

». رسانه ‎های اجتماعی علمی

ORCID:0000-0001-7288-5889
Researchgate ID: https:// www.researchgate.net/profile/Mahnaz_Mollanazari
Google scholar ID: https://scholar.google.com/citations?user=a7016AsAAAAJ&hl=en

Linkedin: https://ir.linkedin.com/in/mahnaz-molanazari-934013104