خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

دکتر مهناز ملانظری

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه حسابداری   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه حسابداری

   پست الکترونیک : m_molanazari@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq