مژگان سمندر علی اشتهاردی، محقق پسا دکتری دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

 

علم اقتصاد (اقتصاد نوآوری) در دانشگاه سانت آننا و دانشگاه استراسبورگ

 

كارشناسي ارشد:   

اقتصاد صنعتی در  دانشگاه گوتنبرگ     و      اقتصاد محض در دانشگاه الزهرا

كارشناسي :

اقتصاد بازرگانی در دانشگاه علامه طباطبایی

 

زمینه های تدریس