وحیدرضا میرزائیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر وحیدرضا میرزائیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار 


   دكتري (Ph.D) :کاربرد پردازش زبانهای طبیعی در آموزش زبان از دانشگاه یومیست انگلستان

   كارشناسي ارشد: آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

   كارشناسي :مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  mirzaeian@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq