زهرا سادات میرهاشمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 


زهرا سادات میرهاشمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق


   دكتري (Ph.D) :فقه و حقوق خصوصی(دانشگاه شهید مطهری تهران)

   كارشناسي ارشد:فقه و حقوق(دانشگاه شهید مطهری تهران)

   كارشناسي :فقه و حقوق اسلامی(دانشگاه شهید مطهری تهران)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85692116

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک :z.mirhashemi@alzahra.ac.ir