میرحسین موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

دکترمیرحسین موسوی 
                       

دانشیار گروه  اقتصاد

 دانشکده علوم  اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء (س)

 


 آدرس: تهران، خ شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلی نژاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، گروه آموزشی اقتصاد، كدپستي 1993891176

 تلفن:     85692418  

 دورنگار88047862

 پست الکترونیک:  hmousavi@alzahra.ac.ir              

دی ان ان evoq