مهبود فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

- مدیر پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا از خرداد سال ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱

- معاون گروه ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا از مهر ۱۳۹۱ تا 1397.

- مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا از تیر 1397 تا آبان 1399.