مهبود فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

يکشنبه: متون نثر 1 تاريخ بيهقي - تحقيق در نثر معاصر(کارشناسي ارشد) - ادبيات کودک و نوجوان

دوشنبه: ادبيات معاصر 1 (دورۀ مشروطه تا سال 1320)  کارشناسي ارشد ويژه غيرفارسي زبانان-  جريان شناسي شعر معاصر

سه شنبه: دستور زبان فارسي- مکتب هاي ادبي - شاعران حوزۀ ادبي عراق

 

فایل ها و منابع درسی