میلاد مهری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


میلاد مهری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مهندسی برق


   دكتري (Ph.D) : مهندسی برق - الکترونیک

   كارشناسي ارشد: مهندسی برق - الکترونیک

   كارشناسي : مهندسی برق - الکترونیک


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی

   تلفن: 85692151

   دورنگار : -

   پست الکترونیک : m.mehri@alzahra.ac.ir