شراره مهدی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

  مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1.تلفن همراه و روابط اجتماعی،شراره مهدی زاده و زهرا خیلا، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. پاییز 1392، سال نهم، شماره32.

2.بررسی میزان دینداری و نقش آن در شادمانی جوانان، شراره مهدی زاده و فاطمه زارع غیاث آبادی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. پاییز 1392، سال دوم، شماره3.

3.نقش متغیرهای میانجی در تاثیرگذاری تلویزیون های ماهواره ای بر مدیریت بدن دختران و زنان جوان، شراره مهدی زاده و فاطمه رضایی، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی فرهنگی.پاییز 1393،سال سوم، شماره2.

4.بررسی رابطه میان نحوه  استفاده از اینترنت و ماهواره با برگزاری روز دوستی(ولنتاین) در میان جوانان تهرانی،شراره مهدی زاده و الهه عبدالهی، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.پاییز1386،سال سوم، شماره 9.

5.تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد، شراره مهدی زاده و مژگان خوشنام،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران.پاییز1393،سال هفتم،شماره3.

6.رسانه و دین‌داری در میان جوانان، شراره مهدی زاده و فاطمه زارع غیاث آبادی،دوفصلنامه پژوهشی دین و ارتباطات.بهار و تابستان1394،سال 22،شماره47.

7.مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان، شراره مهدی زاده و محمد گنجی و