آزاده مداحی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فایل اول ارائه در کارگاه XBRL - بخش فارسی

فایل دوم ارائه در کارگاه XBRL - بخش انگلیسی