مهسا لاریجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی اقتصاد و توسعه

كارشناسي ارشد:   پژوهش علوم اجتماعی

كارشناسي : پژ<هشگری علوم اجتماعی

 

زمینه های تدریس

   جامعه شناسی روستایی

   جامعه شناسی آموزش و پرورش

   مسائل اجتماعی