موسی خوشکلام خسروشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س) 


موسی خوشکلام خسروشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س)

 
استادیار گروه آموزشی اقتصاد


 آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

 تلفن: 85692880

 دورنگار:

 پست الکترونیک: m.khosroshahi@alzahra.ac.ir