نرجس خاتون خادمیان، دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا 


نرجس خاتون خادمیان، دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

 


   دكتري (Ph.D) :دانشگاه الزهرا

   كارشناسي ارشد:دانشگاه الزهرا

   كارشناسي :دانشگاه مازندران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

   پست الکترونیک :n.khademian@alzahra.ac.ir