ناهیده کلاشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :زبان روسی، انستیتو دولتی زبان روسی پوشکین، روسیه

 

كارشناسي ارشد: مطالعات روسیه دانشگاه تهران

كارشناسي : زبان روسی دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

 

 • آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 1و 2

 • خواندن و پرسش ابتدایی

 • آواشناسی مقدماتی

 • خواندن و درک مفهوم متن 1و2

 • گفت و شنود و آزمایشگاه 1و2و3

 • اصول و روش ترجمه

 • ترجمه متون علوم انسانی

 • آشنایی با زبان رسانه ای روسی

 • اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی

 • ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی و بالعکس

 • ترجمه اسناد و مکاتبات

 • بیان شفاهی داستان 1و2و3

 • دستور و تمرینات دستور

 • سخنرانی و مناظره 1 و 2

 • نامه نگاری

 • تلخیص متون

 • جمله نویسی و مقدمات انشاء 1و 2

 

 

 

 

 

زمینه های تخصصی

 

 1. آموزش زبان روسی
 2. روسیه شناسی
 3. ادبیات روسیه
 4. ترجمه