ناهیده کلاشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 • عضو شورای بین الملل دانشگاه الزهراء(س)

 • عضو پیوسته شبکه زنان دانشمند جهان اسلام.

 • عضو پیوسته انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی.

 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی

 • عضو شوراي فرهنگي موسسه مطالعات ايران و اوراسيا  (ايراس). دبیر اجرایی سلسله نشست های هنر در روسیه: نشست اول: نقاشی در روسیه

 • دبیر علمی و اجرایی همایش علمی " تعاملات فرهنگی ایران و روسیه"، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، 5 آذر 1390.

 • دبیر علمی و اجرایی و داور بخش روسی جشنواره قرآنی " حفظ نور" در دانشگاه الزهرا(س)،  6 آبان 1391.

 • استاد مشاور انجمن علمی- دانشجویی گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا(س) .

 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 1390 .

 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 1394.

 • نماينده فرهنگی و ترفیع گروه زبان روسي دانشگاه الزهرا(س) .

 • نماینده دانشکده در مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا(س) .

 • نماينده پژوهشی گروه زبان روسي دانشگاه الزهرا(س).

 • دبیر علمی و اجرایی و داور بخش روسی و ترکی استانبولی دومین جشنواره قرآنی " حفظ نور" در دانشگاه الزهراء(س) 16 و 17 آذر 1392.

 • دبیر علمی و اجرایی و داور بخش روسی و ترکی استانبولی سومین جشنواره قرآنی " حفظ نور" در دانشگاه الزهراء(س) 15 آذر 1393.

 • دبیر علمی و اجرایی و داور بخش روسی و ترکی استانبولی چهارمین جشنواره قرآنی " حفظ نور" در دانشگاه الزهراء(س) 14 آذر 1394

 • مشاور در هیأت مشاوران و هیأت تحریریه مجله زبان پژوهی ( 06/08/92)

 • داوري مقالات مجلات علمي- پژوهشی و علمی - ترویجی.
 • داوری پایان نامه با موضوع زن در جامعه روسیه امروز، دانشکده مطالعات جهان1393.
 • داوری پایان نامه با موضوع سیاست قومی فدراسیون روسیه در منطقه قفقاز شمالی ، دانشکده مطالعات جهان1394.
 • عضو کمیته علمی و اجرایی " همایش حج در پویه تاریخ"، دانشگاه الزهراء(س)، 27 و 28 فروردین 1396.

 • دبیر نشست علمی " اسلام و مسلمانان در روسیه، دانشگاه الزهراء(س)، 30 فروردین 1396.

 • نماینده دانشگاه الزهراء با دانشگاه های روسیه، از خرداد 1396.