ناهیده کلاشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

شنبه، ساعت 10-12 آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 1

یکشنبه، ساعت 8-10 دستور 3 – افعال پیشونددار

یکشنبه، ساعت 10-12 آشنایی با زبان رسانه ای روسی

دوشنبه، ساعت 8-10 اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی

دوشنبه، ساعت 10-12 گفت و شنود و آزمایشگاه 1

سه شنبه، ساعت 13-15 خواندن و ترجمۀ متون اسلامی

 

 طرح درس و منابع آموزشی

درس آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 1 براساس کتاب درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه : از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم تالیف ناهیده کلاشی ، دکتر محمد رضا محمدی

جلسه اول

История и ее значение

 جلسه دوم

Раздел 2: Восточные славяне в древности

جلسه سوم

Раздел 3: Образование Древнерусского государства. Киевская Русь

جلسه چهارم

Раздел 4: Принятие христианства на Руси

جلسه پنجم

Раздел 5: Киевская Русь

جلسه ششم

Раздел 6: Распад единого государства. Киевская Русь

جلسه هفتم

Раздел 7: Московское княжество

جلسه هشتم

Раздел 8: Российское государство и культура в XVI-XVII веках

جلسه نهم

Раздел 9: Социально-экономическое и культурное развитие

جلسه دهم

Раздел 10: Россия в начале 18 века. Образование российской империи

جلسه یازدهم

Раздел 11: Государство и культура России нового времени

جلسه دوازدهم

Раздел 12: Россия во второй половине 18 века. Екатерина II (1762-1796гг.)

جلسه سیزدهم

Раздел 13: Российская империя первой половины 19 века

جلسه چهاردهم

Раздел 14: Российская империя второй половины 19 века

جلسه پانزدهم

 Культура России во второй половине XIX века

جلسه شانزدهم

آزمون

 

درس دستور 3 افعال پیشونددار براساس کتاب افعال پیشونددار تالیف ناهیده کلاشی، یلنا پاولونا کراسیلنیکووا

هر جلسه علاوه بر آشنایی با معانی افعال پیشونددار مشخص شده و ساختن جمله توسط دانشجویان با افعال بهمراه پیشوندهای مختلف و معانی چندگانه شان، تعدادی سوالات تستی برگرفته از آزمون سراسری هم مورد بررسی قرار می گیرد.

جلسه اول

Бить

Вби́ть–вбива́ть, взби́ть–взбива́ть, вы́бить–выбива́ть, вы́биться–выбива́ться, доби́ть–добива́ть, доби́ться–добива́ться, заби́ть–забива́ть, заби́ться–забива́ться, изби́ть–избива́ть, наби́ть–набива́ть, наби́ться–набива́ться, отби́ть–отбива́ть, отби́ться–отбива́ться, переби́ть–перебива́ть, приби́ть–прибива́ть, поби́ть–побива́ть, проби́ть–пробива́ть, проби́ться–пробива́ться, подби́ть–подбива́ть, разби́ть–разбива́ть, разби́ться–разбива́ться, сби́ть–сбива́ть, сби́ться–сбива́ться, уби́ть–убива́ть

جلسه دوم

Брать

Вы́брать–выбира́ть, вы́браться–выбира́ться, взобра́ться–взбира́ться, добра́ться–добира́ться, забра́ться–забира́ться, избра́ть–избира́ть, набра́ть–набира́ть, отобра́ть–отбира́ть, перебра́ть–перебира́ть, перебра́ться–перебира́ться, подобра́ть–подбира́ть, пробра́ться–пробира́ться, разобра́ть–разбира́ть, разобра́ться–разбира́ться, собра́ть–собира́ть, собра́ться–собира́ться, убра́ть–убира́ть, убра́ться–убира́ться

جلسه سوم

Броса́ть

Заброса́ть-забра́сывать, наброса́ть–набра́сывать, побросать, разброса́ть–разбра́сывать

جلسه چهارم

Бро́сить

Вы́́бросить–выбра́сывать, добро́сить–добра́сывать, забро́сить–забра́сывать, набро́сить–набра́сывать, набро́ситься–набра́сываться, отбро́сить–отбра́сывать, перебро́сить–перебра́сывать, перебро́ситься–перебра́сываться, подбро́сить–подбра́сывать, сбро́сить–сбра́сывать

جلسه پنجم و ششم

Говори́ть

Догова́ривать – договори́ть, догова́риваться – договори́ться, загова́ривать–заговори́ть, нагова́ривать – наговори́ть, нагова́риваться – наговори́ться, огова́ривать – оговори́ть, огова́риваться – оговори́ться, отгова́ривать– отговори́ть, поговори́ть, проговори́ть, прогова́риваться – проговори́ться, разгова́ривать, разговори́ться, угова́ривать – уговори́ть, выгова́ривать – вы́говорить, выгова́риваться - вы́говориться

جلسه هفتم

Гото́вить

 приготовля́ться, пригота́вливаться, гото́виться – пригото́виться, подгото́виться

جلسه هشتم

Дава́ть

Вда́ться – вдава́ться, вы́дать – выдава́ть, вы́даться – выдава́ться, зада́ть–задава́ть, изда́ть – издава́ть, надава́ть, обда́ть – обдава́ть, отда́ть –отдава́ть, отда́ться – отдава́ться, переда́ть – передава́ть, переда́ться – передава́ться, пода́ть – подава́ть, преда́ть – предава́ть, прида́ть –придава́ть, разда́ть – раздава́ть, разда́ться – раздава́ться, сда́ть – сдава́ть, сда́ться – сдава́ться, уда́ться – удава́ться

جلسه نهم

Ду́мать

Вду́мываться – вду́маться, выду́мывать – вы́думать, доду́мываться – доду́маться, заду́мываться – заду́маться, оду́мываться – оду́маться, переду́мывать – переду́мать, поду́мать, приду́мывать – приду́мать, проду́мывать – проду́мать, разду́мывать – разду́мать

جلسه دهم

Жить

Вжива́ться–вжи́ться, выжива́ть–вы́жить, дожива́ть–дожи́ть, зажива́ть–зажи́ть, изжива́ть–изжи́ть, нажива́ть–нажи́ть, обжива́ть–обжи́ть, ожива́ть–ожи́ть, отжива́ть–отжи́ть, пережива́ть–пережи́ть, пожива́ть, пожи́ть, прожива́ть–прожи́ть

جلسه یازدهم و دوازدهم

Лить

Влить–влива́ть, вли́ться–влива́ться, вы́лить–вылива́ть, вы́литься–вылива́ться, доли́ть–долива́ть. Зали́ть–залива́ть, зали́ться–залива́ться, нали́ть–налива́ть, нали́ться–налива́ться, обли́ть–облива́ть, обли́ться–облива́ться, отли́ть–отлива́ть, перели́ть–перелива́ть, перели́ться–перелива́ться, подли́ть–подлива́ть, поли́ть–полива́ть, проли́ть–пролива́ть, разли́ть–разлива́ть, разли́ться–разлива́ться, слить–слива́ть, сли́ться–слива́ться

جلسه سیزدهم و چهاردهم

Писа́ть

впи́сывать – вписа́ть, выпи́сывать – вы́писать, допи́сывать – дописа́ть, запи́сывать – записа́ть, запи́сываться – записа́ться, испи́сывать – исписа́ть, опи́сывать – описа́ть, перепи́сывать – переписа́ть, подпи́сывать – подписа́́ть, подпи́сываться – подписа́ться, пропи́сывать– прописа́ть, пропи́сываться – прописа́ться, распи́сываться – расписа́ться, спи́сывать – списа́ть

جلسه پانزدهم

Чита́ть

дочи́тывать – дочита́ть, зачи́тывать – зачита́ть, зачи́тываться – зачита́ться, начита́ться, перечи́тывать – перечита́ть, почита́ть

جلسه شانزدهم

آزمون

 

درس آشنایی با زبان رسانه ای روسی

بر اساس جزوه شخصی استاد

بر اساس جزوه درسی دکتر مرضیه یحیی پور

 

گفت و شنود و آزمایشگاه 1براساس کتاب

  1. Беляева Г.В., Горская Е.И., Ерёмина Л.И., Луцкая Н.Э. Слушайте, спрашивайте, отвечайте. Пособие по говорению. Диалогическая речь. Для иностранных учащихся. – М.: Русский язык, 2012. – 160 с.

 

درس اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی بر اساس کتاب اصطلاحات و تعبیرات زبان روسی تالیف دکتر جمیله بابازاده و جزوه شخصی استاد

 

درس خواندن و ترجمۀ متون اسلامی براساس کتاب آیات موضوعی قرآن کریم، ترجمه: زهره نفیسی، ناهید جلیلی مرند، ناهیده کلاشی

ترجمه متون اسلامی، آیات قرآن و احادیث از زبان روسی به فارسی و بالعکس براساس موضوعات مشخص شده در کتاب آیات موضوعی قرآن کریم و آشنایی با لغات تخصصی متون اسلامی برمبنای کتاب فرهنگ واژگان اسلامی: فارسی - روسی، روسی - فارسی تالیف دکتر حسین غلامی