حجت الله جوانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آقای دکترحجت الله جوانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات


   دكتري (Ph.D) :  ادیان و عرفان

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک : hojjatollahj@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq