معصومه حسین زاده شهری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکترمعصومه حسین زاده شهری

 
دانشیار گروه مدیریت


   دكتري (Ph.D) :  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک - دانشگاه شهید بهشتی

   كارشناسي ارشد:   مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل- دانشگاه شهید بهشتی

   كارشناسي :مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا

  رزومه

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:2918

   پست الکترونیک: mhshahri2@gmail.com : mhshahri@alzahra.ac.ir


دی ان ان evoq