فرزانه هنر بخش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتری (Ph.D) : 

كارشناسی ارشد: طراحی صنعتی

كارشناسی: طراحی صنعتی

 

زمینه های تدریس