فرزانه هنر بخش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مهندس فرزانه هنربخش، عضو هیات علمی رشته طراحی صنعتی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)              

مربی گروه طراحی صنعتی


   دكتری (Ph.D) : 

   كارشناسی ارشد:   طراحی صنعتی

   كارشناسی : طراحی صنعتی


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

   تلفن:85692749

   دورنگار :

   پست الکترونیک : f.honarbakhsh@alzahra.ac.ir