زهرا هاشمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زهرا هاشمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :روان شناسی تربیتی

   كارشناسي ارشد:روان شناسی تربیتی

   كارشناسي :زیست شناسی سلولی-مولکولی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:021-85692052

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@