دکتر فتحیه فتاحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : الهیات علوم قرآن وحدیث

كارشناسي ارشد: الهیات علوم قرآن وحدیث  ا

كارشناسي : فلسفه غرب

 

زمینه های تدریس

  آراء معاصران در باره قران  

  آراء معاصران در باره حدیث 

 روش های تفسیری

تاریخ قرآن

فقه الحدیث -تاریخ حدیث و....