دکتر فتحیه فتاحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

  تحصیلات


دكتري (Ph.D) : الهیات علوم قرآن وحدیث

كارشناسي ارشد: الهیات علوم قرآن وحدیث

كارشناسي : فلسفه غرب

 

  زمینه های تدریس

 •   آراء معاصران در باره قرآن  
 •   آراء معاصران در باره حدیث 
 •  روش ها و مکاتب تفسیری
 • تاریخ قرآن   

طرح درس تاریخ قرآن / کارشناسی ارشد 

 • فقه الحدیث
 • تاریخ حدیث
 • علم رجال تطبیقی
 •    

سوابق تدریس

 • دانشگاه قم - 1373 تا 1384
 • دانشگاه الزهرا(س) - 1384 تا کنون

  تشکیل کارگاه آموزشی

  • روش شناسی  پژوهش رجالی - دانشگاه الزهرا(س)
  • بررسی جایگاه زن در تاریخ و اندیشه اسلامی - مؤسسه آموزشی فرهنگی رضوی