دکتر فتحیه فتاحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر فتحیه فتاحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

              استاد گروه علوم  قرآن وحدیث


   دكتري (Ph.D) :  الهیات رشته علوم قرآن وحدیث (دانشگاه قم )

   كارشناسي ارشد:   الهیات رشته علوم قرآن وحدیث (دانشگاه تهران )

   كارشناسي : فلسفه غرب (دانشگاه تهران )


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن: 85692121

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک : f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir