سمیه فتحعلی

        عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
          استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی

 

 

   دكتري (PhD) : آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه توهوکو، ژاپن)

   كارشناسي ارشد (MA): آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه الزهراء)

   كارشناسي (BA) : زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه الزهراء)

 

 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات

   پست الکترونیک : s.fathali@alzahra.ac.ir