زهرا فرید ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : زبان و ادبیات عربی(دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

 

كارشناسي ارشد:   زبان و ادبیات عربی(دانشگاه اصفهان)

كارشناسي : زبان و ادبیات عربی(دانشگاه اصفهان)

 

زمینه های تدریس

نقد و ترجمه ادبیات داستانی

نقد متون نثر عباسی

   تاریخ ادبیات

صرف و نحو