خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان

عضو هیئت علمی گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

کتب ترجمه شده

ترجمه کتاب قانون اساسی عمان، معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری؛

ترجمه کتاب قانون اساسی امارات متحده عربی، معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری؛

ترجمه کتاب قانون اساسی قطر، معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری؛

ترجمه کتاب قانون اساسی بحرین، معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری؛

ترجمه کتاب قانون اساسی کویت، معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری؛