خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان

عضو هیئت علمی گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

فعالیت پژوهشی

همکاری با مرکز پژوهش­های مجلس در بررسی تطبیقی حقوق کودک در کشور کانادا ( ایالت کبک)؛

همکاری با پردیس خواهران دانشگاه امام صادق برای راهنمایی پایان­ نامه دانشجویان؛