خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان

عضو هیئت علمی گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

طرح درس حقوق مدنی 2 ویژه گروه مطالعات زنان خانواده

جزوه حقوق خانواده ویژه گروه مطالعات زنان خانواده