مریم اقبالی زارچ ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مریم اقبالی زارچ ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه مهندسی صنایع

 

 

 

 

 

 

پسادکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس فنی، دانشگاه تهران

دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس فنی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی مهندسی صنایع - تجزیه و تحلیل سیستم ها، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.85692141

   پست الکترونیک :m.eghbalizarch@alzahra.ac.ir،m.eghbali@ut.ac.ir