سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه زبان روسی


   دكتري (Ph.D) : زبان روسی

   كارشناسي ارشد: آموزش زبان روسی

   كارشناسي : زبان روسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 88033568- 021

   دورنگار :-

   پست الکترونیک :s.dastamooz@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq