سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 • بررسی مقوله دستوري كاربرد گونه هاي فعلی مصدرهاي روسی در جملات ساده دو ركنی از دیدگاه ترجمه آنها به زبان فارسی. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات ترجمه شماره ،54زمستان ،1378صص.100-.86
 • ویژگی های ارتباطی جملات مصدری پرسشی با ادات ли،  نشريه علمی – پژوهشی دانشگاه دولتی مسکو. سری 9، دانشکده فیلولوژی، شماره 2، سال 2013. صص 148-142.
 •  
 • ویژگیهای کاربرد گروهی از جملات پرسشی مصدری، نشریه علمی – پژوهشی مرکزآموزش بین المللی دانشگاه دولتي مسكو، شماره 4- سال 2012، صص 16-12.
 • پیرامون جملات مصدری در زبان روسی در آیینه زبان فارسی، نشریه  علمی – پژوهشی چشم انداز علمی، شماره 8 ، یوفا، 2012، صص72-69 .
 • جملات پرسشی مصدری "شبه وجودی"، " کلمه، دستور، گفتار" مجموعه مقالات علمی در زمینه آموزش زبان روسی به خارجیها. شماره 14، مسکو 2013، صص 51-44.
 • تجربه استفاده از متد کاربردی- ارتباطی برای تدریس مقوله دستوری گونه فعل در زبان روسی به دانشجویان ایرانی مجله علمی – پژوهشی مرکزآموزش بین المللی دانشگاه دولتي مسكو، شماره 3- سال 2014، صص 115-110.
 • «چه باید کرد؟»: درباره ی ظرفیت فاعلی. نشریۀ پژوهشهای علوم انسانی اوراسیا،
  شماره 2، 1394/2015- پرم، روسیه، صص 9-7.
 • متن و مخاطب آن . " کلمه، دستور، گفتار" مجموعه مقالات علمی در زمینه آموزش زبان روسی به خارجیها.2015. شماره 16، مسکو 2015، صص 188-186.
 • رویکرد کاربردشناختی در تحلیل اثر «کلامی درباره ی هنگ ایگور». پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی. نشریه علمی – پژوهشی. دوره (6)، شماره (1). 1394. صص 121-107.
 • بررسي مقوله دستوري كاربرد گونه هاي فعلي مصدرهاي روسي در جملات ساده دو ركني از ديدگاه ترجمه آنها به زبان فارسي. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات ترجمه شماره 24، زمستان 1378، صص100-86.
 • بررسی تأثیر کنش‌های گفتاری غیرمستقیم با ساختار پرسشی بر روند گفت‌وگو از منظر زبان روسی. دوماهنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی.  دوره 7، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 39-57 .
 • نگاهی به کتاب «کاربرد نمود فعل در زبان روسی» تألیف مهناز صدری، نقد نامه زبان شناسی و زبانهای خارجی سال 1394.  
 • استفاده از كتب آموزشي زبان روسي براي خارجي ها در فرآيند آموزش زبان روسي به ايراني ها در دانشگاه الزهرا(س). زبان روسی در خارج از روسیه. شماره (4)2016. صص 52-49. 
 • نقد «برنامه آموزش آواشناسی» در مقطع کارشناسی رشته زبان روسی در ایران ضرورت‌ها، مشکلات و راهکارها.پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی،  دوره 18، شماره 8 - شماره پیاپی 60، آبان 1397، صفحه 77-99  .

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی 

 • تحلیلی بر معیارهای دسته بندی معنایی جملات مصدری درزبان روسی. چهارمین کنفرانس دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درروسیه. مسکو. 1390.
 • انواع معانی جملات مصدری درزبان روسی ، هجدهمین کنفرانس بین المللی دانشجویان، دانشجویان دکتری و دانشمندان جوان" لاماناسوف"، مسکو،11 تا 15 آپریل 2011، صص 422-421.
 • کارکردهای ارتباطی جملات سوالی مصدری. متن: مشکلات و چشم اندازها. محورهای پژوهش با هدف آموزش زبان روسی به خارجها . پنجمین کنفرانس بین المللی علمی- عملی. مسکو، دانشگاه دولتی مسکو، لامانوسف.24-26 نوامبر 2011. مسکو، 2011.صص 91-92.
 • ویژگیهای ارتباطی پرسش های توضیحی مصدری. ششمین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در روسیه، مسکو 2013.
 • جملات پرسش مصدری به عنوان واکنش در دیالوگ ها. پنجمین کنگره بین المللی پژوهشگران زبان روسی «زبان روسی، سرنوشت تاریخی و وضعیت معاصر». مسکو18تا 21 مارس 2014.
 • جملات پرسشی مصدری به عنوان نماد شکست در ارتباط. یازدهمین کنفرانس بین المللی دانشمندان جوان «لامانوسف». مسکو. 7تا 11 آوریل 2014.
 • حرف ربط «А» دردیالوگ ها : معنی شناسی و عملکردهای کاربردشناختی (پراگماتیکی) . همايش بين المللی "متدها و روش های نوين آموزش عملی زبان و ادبيات روسی در کشورهای فارسی زبان".تهران 10 تا 12 آذرماه 1393.
 •  توجه به تفاوتهای زبانی در تدریس مقدماتی زبان فارسی به روس زبانان. کنگره بین المللی زبان و ادبیات. مشهد 15 مهر 1395. 
 • مبحث صفت فعلی در کلاس درس دانشجویان ایرانی. دومین همایش بین المللی انجمن ایرانی زبان روسی «زبان و ادبیات روسی در دنیای معاصر: مشکلات و چشم اندازها». تهران. پژوهشگاه علوم انسانی 18 تا 20 اردیبهشت 1397.  

 

طرحهای پژوهشی

 •   تحلیل کاربردشناختی و ارتباطی اثر روسی با عنوان «کلامی دربارۀ هنگ ایگور» با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا
 • هسته پژوهشی «مقوله های دستوری صفت فعلی و قید فعلی در زبان روسی».

 

افتخارات/جوایز

 •  دريافت تقدير نامه از رييس موسسه نمايشگاه ها ي كتاب روسيه به دليل همكاري و برنامه ریزی برای برگزاري برنامه هاي غرفه روسيه مهمان ويژه بيست و نهمين نمايشگاه كتاب تهران در شهر آفتاب در سال 1394.
 • دریافت تقدیر نامه از رییس دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا به دلیل برقراری ارتباط با دانشگاههای روسیه و  انعقاد قرارداد همکاری با انستیتو زبان روسی پوشکین در سال 1396.
 • دریافت تقدیر نامه از رییس دانشگاه الزهرا (س) به عنوان استاد برتر در گروه زبان روسی دانشکده ادبیات در دهه سرآمدی آموزش در سال 1397.

کتب تألیف/ترجمه شده

 •  جملات پرسشی مصدری زبان روسی. انتشارات آکادمیک لامبرت. آلمان. ساربورکن، 2013.
 •  ادبیات روسیه (از روسیه باستان تا نکراسف)، انتشارات دانشگاه الزهرا(س). 1397. 304 ص.
 

سفر علمی

 
 •  کشور روسیه - شهر مسکو، ششمین کنفرانس علمی با عنوان «متن: مشکلات و چشم اندازها»، محورهای پژوهش با هدف آموزش زبان روسی به خارجیها، دانشکده فیلولوژی دانشگاه دولتی مسکو- لامانوسف  26-24 نوامبر 2015 (آذر ماه 1394)، انجام سخنرانی و ارائه مقاله  .
 •  مشهد مقدس و ارائه مقاله در کنگره بین المللی زبان و ادبیات در 15 مهر 1395 در دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) .