سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  زبان روسي ، دانشگاه دولتي مسكو  (لامانوسف)

كارشناسي ارشد:   آموزش زبان روسي ، دانشگاه تربیت مدرس 

كارشناسي : زبان روسي،  دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

  •   دستور زبان روسی (از پایه تا پیشرفته)
  •   واژه سازی زبان روسی
  •   گفت و شنود 
  •   سخنرانی و مناظره
  • تلخیص متون
  • ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی
  • آواشناسی زبان روسی
  • خواندن و پرسش
  • اصول و روش تحقیق

زمینه های پژوهش

- آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی و رویکرد ارتباطی در آموزش زبان روسی

- نحو و نحو معناشناختی

- کار برد شناسی و بررسی کار کردهای ارتباطی ساختارهای نحوی

- آواشناسی زبان روسی

- ترجمه

- ادبیات روسیه (از ادبیات روسیه باستان تا قران نوزدهم )