سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه زبان روسی

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : زبان روسی

   كارشناسي ارشد: آموزش زبان روسی

   كارشناسي : زبان روسی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات

   تلفن: 88033568- 021

   دورنگار :-

   پست الکترونیک :s.dastamooz@alzahra.ac.ir

لینک گوگل اسکالر: https://scholar.google.com/citations?user=oi0fzX8AAAAJ&hl=en

لینک پابلونز: https://publons.com/researcher/3416967/saeedeh-dastamooz/

لینک ارکید:https://orcid.org/0000-0003-1812-8427

 

شما مي بايست اين ماژول را پيكربندي نماييد.