دکتر وحید دادمهر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

   رئیس گروه ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

   رئیس مرکز کار آفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 

   رئیس گروه ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه