دکتر وحید دادمهر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

  دکتر وحید دادمهر

 
   دانشیار گروه فیزیک


   دكتري (Ph.D) :  فیزیک ماده چگال

   كارشناسي ارشد:   فیزیک

   كارشناسي :   فیزیک


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن: 85692631(9821+)

   دورنگار :

   پست الکترونیک : daadmehr@alzahra.ac.ir