شراره چاوشیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   از آذر 97 تا کنون مدیر گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء

   استاد مشاور انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه از آبان 96 تا مرداد 99