شراره چاوشیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات:

دكتري (Ph.D): زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی

كارشناسي: مهندسی عمران از دانشگاه شیراز

 

زمینه های تدریس

  زبان فرانسه 

 ادبیات فرانسه 

  مترجمی فرانسه 

 

سوابق تدریس

 تدریس از بهمن 1388 تا کنون در دانشگاه الزهرا در سطوح کارشناسی و ارشد (از بهن 93 عضو هیِت علمی)

 سابقه ی تدریس  زبان و ادبیات فرانسه در گروه فرانسه دانشگاه تهران

 سابقه ی تدریس  زبان و ادبیات فرانسه در گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

 سابقه ی تدریس  زبان و ادبیات فرانسه در گروه فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی

 سابقه ی تدریس  زبان و ادبیات فرانسه در گروه فرانسه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات