ام البنین چابکی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

     - عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی «مطالعات زن و خانواده» پژوهشکده زنان

     - عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه الزهرا

   - نماینده پژوهشکده زنان در شورای پژوهشی و شورای کتاب دانشگاه الزهراء(س)، از مهرماه  1390 تا مهر 1394.