ام البنین چابکی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


ام البنین چابکی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه علوم اجتماعی و توسعه


   دكتري (Ph.D) :علوم سیاسی

   كارشناسي ارشد:علوم سیاسی

   كارشناسي :علوم سیاسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان

   تلفن:88049809

   دورنگار :88049809

   پست الکترونیک :b.chaboki@Alzahra.ac.ir