دکتر فاطمه احمدی بویاغچی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

سوابق اجرایی:

 معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی، 92-1390.  

 مدیر گروه مهندسی مکانیک، 1392 تاکنون.

 سرپرست گروه مهندسی عمران، 1392 تا کنون.