دکتر فاطمه احمدی بویاغچی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

زمینه فعالیت:

- سیستمهای خورشیدی و زمین گرمایی،

- نیروگاه،

- روشهای اگزرژی، اگزرژواکونومیک و اگزرژواینوایرومنت پیشرفته،

-بهینه سازی


سوابق آموزشی:

مقطع کارشناسی:

- ترمودینامیک 1

- ترمودینامیک 2

- نیروگاه

- استاتیک

 

مقطع کارشناسی ارشد:

-تکنولوژیهای نیروگاههای حرارتی، خورشیدی و هیدروژن خورشیدی

-اگزرژی

-مهندسی فرآیند