پریسا سادات بهبهانی نیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

پریسا سادات بهبهانی نیا، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
                     
استادیار گروه حسابداری


   دكتري (Ph.D) :  حسابداری

   كارشناسي ارشد:   حسابداری

   كارشناسي : حسابداری


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   دورنگار :

   پست الکترونیک : 

دی ان ان evoq