سوسن باستانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر سوسن باستانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
  استاد گروه علوم اجتماعی


دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی از دانشگاه تورنتو 

كارشناسي ارشد: جامعه شناسی از دانشگاه تهران 

كارشناسي : علوم اجتماعی پژوهشگری از دانشگاه تهران 


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی 

   تلفن: 85692376 داخلی 2376

   دورنگار :

   پست الکترونیک : sbastani@alzahra.ac.ir