سوسن باستانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

-          باستانی، سوسن، مرضیه موسوی و فاطمه حسین پور، 1394، "جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت" فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی.

-          بذرافشان،آمنه؛ رضوان حجازی، علی رحمانی، و سوسن باستانی، 1394، " فراتحلیل )متا آنالیز) استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی،" حسابداری مدیریت، 25: 101-117.

-          باستانی سوسن و سلمه نیکزاد، 1393، "شبکه های اجتماعی فردی و دلبستگی به محله در شهر تهران:با تاکید بر وسایل ارتباطی نوین" فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: دوره 3 شماره 2: 193-219.

-          رضوانی،محمدرضا، حسنعلی فرحی سبکبار، سوسن باستانی و مهدی حسام، 1393، " بررسي روابط بين مراكز اقامتي گردشگري روستايي با رويكرد تحليل شبكه"، سال سوم، شماره 11:170-199.

-          سفیری، خدیجه، سوسن باستانی و فاطمه منصوریان،1393، "مطالعه رابطه هویت جنسیتی و میزان اعتماد در بین جوانان شهر تهران" دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال یازدهم: 163-187.

-          باستانی، سوسن و سعید ارکان زاده یزدی، 1393، "روزنامه نگاری‌تعاملی: ارزیابی ‌وبسایتهای‌ خبری‌ایران" مجله جهانی رسانه، دوره 9 شماره 2: 1-21.

-          محمدفام، ایرج، سوسن باستانی، محبوبه اسحاقی، رستم گلمحمدی، علی ساعی، 1393، "ارزیابی تعاملات کاری اعضای تیم واکنش اضطراری با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی"، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار: دوره 4 شماره 3: 37-48.

-          باستانی، سوسن، فاطمه رهنما و مریم قاضی نژاد، 1393، "طرد اجتماعی: مطالعه موردی طرد عینی و ذهنی سالمندان شهر تهران،" مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دوره 2 شماره 4.

-          حسام، مهدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سوسن باستانی، 1393، " سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل"، پژوهش های جغرافیای انسانی.

-          باستانی، سوسن و مژگان بهشتی زواره، 1393، "نقش شبکه های اجتماعی در حاکمیت شرکتی،" پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 3 شماره 3: 13-37.

-          باستانی، سوسن، محسن گودرزی و نصیبه عرب، 1392، " الگوهای تفسیر قواعد فرهنگی: ارزیابی هنجارهای رسمی و غیررسمی پوشش جوانان" مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 22: 67-94.

-          باستانی، سوسن، و فاطمه لولائی، 1392، " کاربری رسانه ها و رفتار سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تاکید بر نقش اینترنت،" مجله مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، سال اول، شماره 3: 7-38.

-          باستانی، سوسن، محسن گودرزی و فاطمه ابراهیم زاده، 1392، "بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستور،" فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال نهم، شماره 33: 81-104.

-          زهره امیدی پور، سوسن باستانی و علی رجبلو، 1392، " تحلیل رویکرد متجددانه ی زنان در دوره ی مشروطیت،" فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام، شماره 20 (پیاپی 110): 1-29.

-          سفیری، خدیجه، سوسن باستانی و لیلا قرآنی ، 1392، "سنجش رابطه حمایت شبکه های اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان در شهر اردبیل،" مجله زن در توسعه و سیاست.

-          باستانی، سوسن و زهرا حیدرزاده، 1392، " بررسی جایگاه زنان در اندیشه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان: دوگانه زن آسمانی- زن زمینی،" مجله مطالعات اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره 3: 1-24.

-          باستانی، سوسن، زهره امیدی پور و علی رجبلو، 1392، "تحلیل خرده گفتمان های زنان در دوره مشروطیت،" مجله جامعه شناسی تاریخی، دوره 5، شماره 1: 73-108.

-          باستانی، سوسن، لیلا زمان، 1392، " تاثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان: مقایسه کاربران و غیرکاربران در شهر اصفهان،" مجله جامعه شناسی ایران، دوره 14، شماره 1: 158-184.

-          قربانی، مهدی، حسین آذرنیوند، علی اکبر مهرابی، سوسن باستانی، محمد جعفری و هوشنگ نایبی، 1392، " تحلیل سیستم شبکه در مدیریت مشارکتی مرتع (مطالعه موردی: منطقه طالقان- مراتع روستای ناریان)،" مجله مرتع، سال هفتم، شماره 1: 74-86.

-          باستانی، سوسن، و ملاحت معتضد منجمی، 1392، " تنظیم خانواده به مثابه دغدغه ای زنانه: بررسی روشهای پیشگیری از باروری با تاکید بر روشهای عقیم سازی" مجله انسان و فرهنگ.

-          باستانی، سوسن، و پریسا موسی نژاد، 1392، "هویت جنسیتی مردان و زنان در کلانشهر تهران،" مجله مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، دوره 11، شماره 2: 29-54.

-          جمیلی، فاطمه، سوسن باستانی و فاطمه نصراصفهانی، 1391، "اعتماد به جنس مخالف در بین جوانان شهر تهران،" مطالعات جامعه شناختی، 19 (1): 1-22.

-          باستانی، سوسن، و مژگان بهشتی زواره، 1391، "شبکه اجتماعی و انگیزش به کار در سازمان،" مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی.

-          باستانی، سوسن، و فاطمه زکریائی، 1391، "تفاوتهای جنسیتی در سالمندی: شبکه ها و حمایت های اجتماعی،" مجله  مسائل اجتماعی ایران، دوره 3، شماره 1: 33-57.

-           قربانی، مهدی، حسین آذرنیوند، علی اکبر مهرابی، سوسن باستانی، محمد جعفری و هوشنگ نایبی، 1391، "تحلیل شبکه اجتماعی: رویکردی نوین در سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی،" دوره 65، شماره 4: 553-568.

-          باستانی، سوسن، و مهین رئیسی، 1390، "روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه های کل در مطالعه اجتماعات متن باز،" مجله مطالعات اجتماعی ایران، ویژه روش، دوره پنجم، شماره 2: 31-57.

-          باستانی، سوسن، محمود گلزاری، و شهره روشنی، 1390، "پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی های مواجهه با آن" مجله خانواده پژوهی، شماره 26: 241-256.

-          باستانی، سوسن، محمود گلزاری، و شهره روشنی، 1389، "طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی،" مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران،" سال اول، شماره سوم: 1-20.

-          باستانی، سوسن، و زهرا آخوندان، 1388، "همسریابی اینترنتی،" فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره 17: 29-52.

-          باستانی، سوسن، منصوره اعظم آزاده و فاطمه سلطانی، 1388، "شبکه های اجتماعی و رفتار رای دهی جوانان در شهر مشهد" مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 3: 1-26.

-          باستانی، سوسن، سارا شریعتی و بهناز خسروی، 1388، "رفتارهاي نوين ديني: مطالعه موردي جمع‌هاي با رويكرد روان شناسي و عرفان" مجله نامه علوم اجتماعی، دوره 17، شماره 36: 87-124.

-          باستانی، سوسن، 1387، "بررسي سرمايه اجتماعي شبکه در 10محله تهران: بررسی جایگاه روابط محلی در شبکه های اجتماعی" مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره دوم، شماره 2: 74-55.

-          باستانی، سوسن، افسانه کمالی و مریم صالحی هیکوئی، 1387، "سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی" مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم.

-          باستانی، سوسن، و مریم فرمهینی، 1387، "تحلیل روشهای بازنمایی ارزشها در وبلاگ های فارسی،" مجله جهانی رسانه (دانشگاه تهران)، شماره 6.

-          شریعتی، سارا، سوسن باستانی و بهناز خسروی، 1387،"جوامعی در نوستالژی اجتماع (نگاهی به پدیده معنویت های جدید در ایران)" فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.

-          باستانی، سوسن، و مژگان دستوری، 1386، "بررسی تاثیر جنسیت در گفتمان، مطالعه موردی دو ترجمه معاصر از قرآن،" مجله پژوهش زنان: دوره 5، شماره 3: 5-30.

-          باستانی، سوسن، و منیره ساعی مهر، 1386، "سرمایه اجتماعی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ: مورد شهر تبریز،" مجله انجمن جامعه شناسی ایران.

-          باستانی، سوسن، و مريم صالحي، 1386، " سرمايه اجتماعي شبكه و جنسيت: بررسی ويژگيهای ساختی، تعاملی وکارکردی شبکه اجتماعی زنان ومردان در تهران" مجله نامه علوم اجتماعي: شماره 30: 63-96.

-          باستانی، سوسن، و شهناز ميزبان، 1386، "شكاف جنسيتي در استفاده از كامپيوتر و اينترنت: مطالعه اي در بين دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران،" مجله مطالعات زنان: سال 5، شماره 1: 25-64.

-          باستانی، سوسن، 1383 ، "جنسیت، برابری و توسعه: جایگاه ایران در بین کشورهای جهان،" مطالعات زنان: شماره  4: 179-188.

-          فاضل زرندی، محمد حسین و سوسن باستانی، 1384، "اقتصاد فناوری های اطلاعات،" فصلنامه اقتصاد و جامعه.


 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

-          باستانی، سوسن و زهره امیدی پور، 1394، "تحلیل رویکردهای فکری زنان در دوره قاجار (شکل گیری خرده گفتمان اعتدالگرا و رادیکال)" دومین همایش ملی اعتدال، زنان، اعتدال و توسعه.

-          باستانی، سوسن، مرضیه موسوی و فاطمه حسین پور، 1393، "جایگاه زنان در توسعه: مقایسه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تاکید بر ایران،" سومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت.

-          باستانی، سوسن و بنت الهدی سجادی، 1393، "جوانان و جرم در فضای سایبر: رفتارهای کجروانه سایبری جوانان ساکن شهر تهران،" اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی.

-          باستانی، سوسن، 1392، "سرمایه اجتماعی: ملاحظات نظری و مفهومی،" دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، 25 و 26 اردیبهشت.

-          باستانی، سوسن، و زهرا همت زاده، 1391، "خشونت عليه زنان در فضاي خصوصي و عمومي شهرستان ارومیه و عوامل موثر بر آن،" دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران.

-          باستانی، سوسن، و فاطمه رهنما، 1391، "طرد اجتماعی سالمندان،" دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، انجمن جامعه شناسی ایران.

-          باستانی، سوسن، فاطمه حیدرزاده، 1390، "بررسی و نقد جایگاه زنان در الاهیات اسلامی با مراجعه به آراء علامه طباطبایی در المیزان: دوگانه زن آسمانی- زن زمینی" همایش تفکر اجتماعی در خاورمیانه، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، خرداد ماه.

-          باستانی، سوسن، محمود گلزاری و شهره روشنی، 1389، "طلاق عاطفی،" نشست علمی طلاق: راه حل یا بحران، موسسه تحقیقات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، آذر ماه 1389.

-          باستانی، سوسن، زینب حسن پور و مهین رئیسی، 1389، " بررسی تبادل دانش در بین جامعه شناسان با رویکرد تحلیل شبکه،" همایش علوم اجتماعی در ایران دستاوردها و چالش ها، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، 29 و 30 اردیبهشت ماه.

-          باستانی، سوسن و فاطمه ذکریانی، 1389، " بررسی جامعه شناختی تفاوتهای جنسیتی در سالمندی: وضعیت سلامت، حمایت های اجتماعی و نگرش به دوره سالمندی،" نخستین همایش سلامت شهری، شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 4-5 اردیبهشت 1389.

-          باستانی، سوسن، 1387، "جایگاه روابط خویشاوندی در شبکه های همیاری،" همایش انسان شناسی خانواده در ایران و کشورهای همسایه، ایران، تهران.

-          صدیق سروستانی، رحمت الله، سوسن باستانی و مریم لاکی، 1388، "کاهش سرمایه اجتماعی و فرار:
 تحلیل شبکه های اجتماعی دختران فراری،" همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضائیه، مشهد، 12 و 13 اسفند ماه.

-          باستانی، سوسن و هدی سجادی، 1387، "جرائم  اینترنتی جوانان،" اولین همایش پیشگیری از وقوع جرم، تهران،

-          باستانی، سوسن و معتضد منجمی 1388، "جنسیت و بهداشت باروری،" اولین کنگره  ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، تهران، دانشگاه الزهرا.

-          صدیق سروستانی، رحمت الله، سوسن باستانی و مریم لاکی، 1388، "تحلیل شبکه های فردی دختران فراری: ساکن در مرکز نواب،" اولین کنگره  ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، تهران، دانشگاه الزهرا.

 

 

طرحهای پژوهشی

 

-"بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر تهران" 1390، محمد عبداللهی، سوسن باستانی و افسانه کمالی، طرح با حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران انجام شده است.

- یمایش ملی "ايران و اينترنت: آثار بكارگيري اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي 1390"، مجري طرح، طرح با حمایت بانک توسعه اسلامی انجام شده است.

- پیمایش ملی "ايران و اينترنت: آثار بكارگيري اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي 1388"، مجري طرح، طرح با حمایت بانک توسعه اسلامی انجام شده است.

- پیمایش ملی "ايران و اينترنت: آثار بكارگيري اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي 1386"، مجري طرح، طرح با حمایت بانک توسعه اسلامی انجام شده است.

- پیمایش ملی "ايران و اينترنت: آثار بكارگيري اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي 1384"، مجري طرح،  طرح با حمايت تكفا انجام شده است.

- "پیمایش ملی بررسی وضعیت، نگرش و مسائل جوانان، با تاکید بر گروههای سنی و مناطق، 1388، مجریان طرح: منصوره اعظم آزاده، سوسن باستانی و افسانه کمالی، مرکز مطالعات کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا، طرح با حمایت سازمان ملی جوانان انجام شده است. 

- "پیمایش ملی بررسی وضعیت، نگرش و مسائل جوانان، با تاکید بر دختران و زنان جوان،" 1386، مجریان طرح: منصوره اعظم آزاده، سوسن باستانی و افسانه کمالی، مرکز مطالعات کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا، طرح با حمایت سازمان ملی جوانان انجام شده است.

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

-          باستانی، سوسن و همکاران، 1394، زنان و سرمایه اجتماعی، دفتر امور بانوان شهرداری تهران.

-          باستاني، سوسن، 1389، "تقسيم كار خانگي و چالش‌هاي پيش‌روي زنان،" در کتاب چالش های فرهنگی و اجتماعی زنان، خدیجه سفیری، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.

-          باستانی سوسن و محمد حسین فاضل زرندی، 1388، جهانی شدن (ترجمه و تالیف)، قم: انتشارات ابتکار دانش. (نامزد کسب عنوان کتاب آموزشی برگزیده جشنواره رشد)

-          باستانی سوسن، 1387، جنسیت، فرهنگ، ارزش ها و نگرش ها، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-          توربن، ای.، ای. مك لين و جی. وثرب، 1386، فناوری اطلاعات براي مديريت: تحول كسب و كار در اقتصاد ديجيتالی، محمد حسين فاضل زرندی  و سوسن باستانی (مترجمين)، تهران: انتشارات دانشگاه امير كبير (2 جلد)چاپ اول. /چاپ دوم، 1389/چاپ سوم،1392

 

سایر پژوهش ها