سوسن باستانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی، دانشگاه تورنتو (1380)

كارشناسي ارشد: جامعه شناسی، دانشگاه تهران

كارشناسي : پژوهشگری، دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری: تحلیل شبکه های اجتماعی، روش تحقیق پیشرفته، زن، خانواده و اشتغال

مقطع کارشناسی: مبانی جامعه شناسی، نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی جنسیت، جامعه شناسی شهری